Blue Flower

Ved langvarig og/eller hyppig gjentagende aktivering kan tilstanden bli kronisk. Det betyr at kroppen er konstant aktivert – også når du skal sove. Selv om aktiveringen som oftest ikke er så høy som ved akutt stress, referer flere fagpersoner til denne kroniske tilstanden som stress. Jeg har derfor valgt å kalle fasen for kronisk stress.

Ubalanse i nervesystemet

Som jeg har fortalt tidligere, vil langvarig aktivering virke ødeleggende på balansen mellom aktivitet og hvile. Resultatet blir da at kroppens evne til å roe seg ned blir dårligere, og at biologiske prosesser forstyrres. Årsaken til dette ligger blant annet i nervesystemet. Det er to motsatt virkende deler i nervesystemet: den ene aktiverer kroppen og den andre restituerer den (henholdsvis sympatisk og parasympatisk).

Antagonister

Disse to delene er antagonister. Det betyr at når aktiviteten i den ene øker vil aktiviteten i den andre minskes. Dette er hensiktsmessig ved farefulle situasjoner da alle ressurser gjøres tilgjengelig for maksimal innsats, men det er en ulempe ved langvarig overbelastning og stress fordi kroppens restitusjonsevne blir redusert. At delene er antagonister, er en faktisk fordel under behandling da tiltakene for å redusere stressnivået i kroppen, også kan gjøres indirekte ved hjelp av øvelser som stimulerer restitusjonsdelen.

Stressdelen blir dominerende

Ved kronisk stress forskyves balansen mellom disse to delene, slik at den ene blir mer dominerende enn den andre. Resultatet blir at kroppen kommer inn i en tilstand med konstant aktivering og redusert restituering. Aktuelt online-foredrag er nr. 1: Kronisk stress og utbrenthet.

Ny normaltilstand?

Jeg skal nå illustrere hvordan den økende ubalansen kan oppleves. Figurene og forklaringen er svært forenklet og er ikke basert på faktiske målinger. I virkeligheten vil man ikke være enten avspent eller stresset. Aktiveringen vil variere over tid, være avhengig av situasjonen man står overfor og ens reaksjon på den.

Avspent = normalen. Helt til venstre i figuren under, vises normalstilstanden for et friskt menneske; avspent tilstand. Stressende/belastende situasjoner fører til økning i kroppens aktiveringsnivå. Som figuren viser; når årsaken opphører går kroppen tilbake til normal, avspent tilstand.

Tar lenger tid. Utsettes en person over tid for mye og relativt konstant stress/aktivering, tar det lengre og lengre tid for kroppen å komme tilbake til normal, avspent tilstand.

Kronisk stress. Varer situasjonen over tilstrekkelig lang nok tid, blir kroppen etter hvert ute av stand til å komme ned til normalnivået - den er nå kronisk stresset.

Hvorfor skjer dette? Kroppens normaltilstand er avspent tilstand. Men har kroppen vært i stresset tilstand over tilstrekkelig lang nok tid, kommer kroppen ut av likevekt og det kan virke som om kroppens nye normaltilstand er stresset tilstand.

Stresshormon

I tillegg til ubalansen i nervesystemet, vil hormonet som "slår av" stressresponsen miste sin virkning. Kroppens ressurser vil nå kun brukes på aktiveringen og andre viktige funksjoner lider under dette. Forbruk av krefter er stort, men innhenting er minimal. Nå går det for alvor nedover.

< Forrige side             Neste side >

Linn Anette Solberg
Psykologisk atferdsviter i arbeids- og organisasjonspsykologi
m/videre spesialisering innen stress og utbrenthet