Blue Flower

For å gjøre det tydeligere for deg hva som skjer i kroppen og hjernen underveis mot utbrenthet, har jeg valgt å dele opp i ulike faser. Fasene har fått navn etter de mest sentrale fysiologiske endringer eller konsekvensen som skjer i denne fasen. På vei mot utbrenthet går vi igjennom fasene:

 

Overlappende faser

Vær oppmerksom på at fasene er overlappende, og at det derfor ikke er markant skille mellom dem. Hovedsymptomene i en fase kan derfor også forekomme i andre faser. Inndelingen er ment som et hjelpemiddel og kan avvike noe fra virkeligheten.

Det er flere måter å dele inn fasene på

Min faseinndeling er ikke den eneste. Hvis du har overskudd og lyst, kan du lese om inndelingene som Hans Selye og Christina Maslach har kommet frem til. Hvis ikke, så gå rett til siden om den første fasen: Aktivering/overbelastning.

Selv om Selyes og Maslachs inndelinger er forskjellige fra den jeg bruker, mener jeg at det er ingen motsetninger mellom disse tre måtene å dele opp fasene på – det er kun ulike perspektiv og/eller faglig bakgrunn. Grunnen til at jeg tar med alle tre er både for å vise at min måte ikke er den eneste, og fordi det varierer hva personer med stressrelatert utmattelse, føler seg hjemme i og som best representerer det de opplever.

 

Fra engasjert til utbrent

Begrepet utbrenthet ble lansert i 1974 av psykiateren Herbert Freudenberger. Han var tilknyttet en amerikansk helseklinikk for samfunnets svakerestilte. Han beskrev hvordan en økende andel av engasjerte og idealistiske ansatte gradvis ble tappet for krefter og utviklet kronisk fysisk tretthet kombinert med omfattende følelsesmessig utmattelse og stadig større avstand til klientene.

Fem faser

Senere fant Christina Maslach ut at de som brenner ut ofte går igjennom fem faser. Man starter (1) entusiastisk, og går til arbeidet fylt med idealisme og høye mål. Men når engasjementet, iherdig pågangsmot og langvarig innsats ikke hjelper, (2) stagnerer man og føler på (3) frustrasjon, fortvilelse og hjelpeløshet. Dette kan etter hvert føre til at man blir (4a) overaktiv i sitt forsøk på å endre utfallet/situasjonen eller (4b) apati der man resignerer og trekker seg tilbake. Den siste fasen er (5) utbrenthet.

 

< Forrige side                     Neste side >

Linn Anette Solberg
Psykologisk atferdsviter i arbeids- og organisasjonspsykologi
m/videre spesialisering innen stress og utbrenthet