Blue Flower

Som jeg har nevnt tidligere under Hvorfor denne rovdriften?, kan det være flere grunner til at du aktiverer kroppen for å yte ekstre:

  • press fra deg selv eller andre
  • at du ønsker å fortsetter med det du holder på med
  • at du ikke vet at du går utover kroppens grenser

Ofte er det nødvendige å gå endre grundigere tilverks for å avdekke årsaken til langvarig overbelastning og stress. Faktorene og årsakene kan være så mangt:

Lav selvfølelse kan bidra til økt belastning. Dette fordi det kan bli vanskeligere for deg å si ifra, sette grenser og prioritere egne behov som for eksempel hvile og rekreasjon.

Perfeksjonisme og andre drivkrefter som stort kontrollbehov, engasjement, pliktoppfyllelse med mer, kan føre til ekstra belastning og press både hos deg selv og andre.

Manglende prioritering og for høye krav er vanlig - enten fra en selv eller arbeidsgiver. For å gjrøe en varig endring her, må det erkjennes at kroppen har begrensninger og at prioriteringer må til for å kunne opprettholde yteevnen.

Uegnet håndtering av situasjon og tankemønstre, kan føre til økt belastning og mer stress hos deg selv og andre, samt hindre problemløsning. På jobb kan kulturen påvirke hvilke håndteringsstrategier som er akseptable.

Forholdet til andre mennesker kan også være en kilde til økt belastning og stress. Dette gjelder både privat og på jobb; for eksempel mobbing, manglende sosial støtte, konflikter.

Organisatoriske stressfaktorer på arbeidsplassen kan være motstridende mål, urealistiske krav, for høyt press og arbeidsbelastning, uklare roller, stadige endringer, manglende opplæring, for høy kompleksitet og så videre.

Livshendelser kan føre til økt belastning - enten midlertidig eller for en lengre periode. Eksempler på slike hendelser er skilsmisse, at en nærstående person dør, personlig skade eller sykdom, og oppsigelse fra jobb.

Tiltak mot årsakene

Det er viktig at du, og hvis aktuelt også arbeidsgiver setter i gang med tiltak rettet mot årsaken(e) til din langvarige overbelastning og stress - der det er mulig.

For varig endring er det ofte en fordel om du har en fagperson som kan støtte og bistå deg. Dette gjelder både ved individuelle og jobbrelaterte faktorer.

< Forrige side                      Neste side >

Linn Anette Solberg
Psykologisk atferdsviter i arbeids- og organisasjonspsykologi
m/videre spesialisering innen stress og utbrenthet